Algemene voorwaarden

 

ALGEMEEN
Varen enzo houdt zich bezig met de im- en export, groot- en detailhandel, scheeps- en watersportartikelen, dit alles in de meest ruime zin.
Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Varen enzo, onverschillig of deze daarbij op zich neemt om één of meer omschreven activiteiten uit te oefenen, dan wel een andere prestatie te verrichten, één en ander in de ruimste zin.
Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing.

AANBOD EN AANVAARDING
Alle aanbiedingen van Varen enzo zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Varen enzo slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
Een overeenkomst komt tot stand wanneer Varen enzo binnen 14 dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Varen enzo het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

PRIJZEN
Als prijs geldt hetgeen tussen de partijen bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. In aanbiedingen, prijslijsten, advertenties, catalogi en acceptaties is (zijn) de prijs (prijzen) steeds vermeld in € EURO inclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Overeengekomen of opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, materialen, lonen, belastingen, etc. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is Varen enzo de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien één en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is.

Leveringsvoorwaarden

LEVERING
Levering geschiedt op de plaats bij de overeenkomst bepaald. De kosten van transport en verpakking komen steeds voor rekening van opdrachtgever.
De door Varen enzo opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat de vooruitbetalingen zijn ontvangen. Opgegeven tijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige verrichting van de overeengekomen diensten dient Varen enzo derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.
De opdrachtgever dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 14 dagen na de levering rechtstreeks schriftelijk aan Varen enzo te melden via [email protected], bij gebreke waarvan Varen enzo gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.
De klant dient alle voorwaarden voor een retourzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de klant. Na ontvangst van de retourzending en naar goedkeuring van Varen enzo over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld aan de klant teruggestort exclusief de kosten van de retour zending.
De klant heeft het recht zijn bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De klant krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om hiervan gebruik te maken kan de klant contact opnemen met Varen enzo via [email protected] Varen enzo zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Na het verstrijken van het termijn van 14 dagen wordt de klant geacht de goederen/factuur te hebben goedgekeurd.
Reeds betaalde bedragen voor artikelen die worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Varen enzo gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.
De prijzen zijn met zorg samengesteld en worden regelmatig geactualiseerd. U kunt er dus van uit gaan dat wij het artikel voor de vermelde prijs leveren. In verband met mogelijke fouten en vergissingen moeten wij toch nadrukkelijk een voorbehoud maken voor alle prijzen. In geval van prijswijziging nemen wij contact met u op.

OVERMACHT
Indien voor of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt dat (verdere) uitvoering van die verbintenis ten gevolgen van overmacht niet mogelijk is, dan wel indien deze uitvoering door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden, welke Varen enzo niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijker mogelijk is, dan bij het aangaan van de verbintenis was te voorzien, heeft Varen enzo het recht zonder als dan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de uitvoering der verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis ontbonden te verklaren.
Als “overmacht” wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oorlog, oproer en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van Varen enzo vallen.

AANSPRAKELIJKHEID
Varen enzo is nimmer aansprakelijk voor schaden ontstaan bij de opdrachtgever of derden, welke het gevolg zijn van de door haar geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden, tenzij opzet of grove schuld aan de zijde van Varen enzo wordt aangetoond.
Indien Varen enzo onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.
Varen enzo zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei bedrijfsschade bij de opdrachtgever of derden, zoals onder meer bedrijfsstoringen en inkomstenderving of andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan.
Indien derden vergoeding van schade van Varen enzo claimen is de opdrachtgever gehouden Varen enzo op eerste verzoek volledig te vrijwaren.
Varen enzo zal nimmer aansprakelijk zijn voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde door de wederpartij, of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de wettelijk verplichte vergunningen en machtigingen, welke benodigd zijn voor de aanschaf, het in bezit hebben en in werking houden van te leveren goederen en diensten, en vrijwaart Varen enzo voor alle aanspraken dienaangaande.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle door Varen enzo geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indiende koopprijs niet tijdig is betaald is Varen enzo gerechtigd de zaken tot zich te nemen, in welk geval de overeenkomst ontbonden is, onverminderd haar recht op vergoeding van gemaakte onkosten.
Opdrachtgever machtigt Varen enzo om de goederen na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder enige ingebrekestelling terug te halen of te laten halen. Op eerste verzoek van Varen enzo dient opdrachtgever hieraan mee te werken door toegang te verschaffen en of de goederen retour te zenden. Alle aan het terughalen verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

GARANTIE
Varen enzo verleent generlei garantie op verbruiksartikelen. Voor het overige wordt de garantie verstrekt welke de importeur, fabrikant of agent Varen enzo verstrekt.
Alle voor garantie of reparatie in aanmerking komende goederen dienen franco aan Varen enzo geleverd te worden, voorzien van aankoopbon en/of garantiekaart. Bij het ontbreken van deze bescheiden vervallen alle aanspraken op garantie.
De kosten van verzending door Varen enzo naar importeur, fabrikant e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever, evenals de kosten welke aan Varen enzo in rekening worden gebracht door fabrikant, importeur e.d. Alle goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever aan deze retour gezonden.
Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Varen enzo, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van Varen enzo/fabrikant te wijten zijn aan constructie fouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de opdrachtgever onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen.
Alle garantie-aanspraken vervallen indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft verricht, dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt.

BETALING
Levering geschiedt bij vooruitbetaling.
T.n.v.
Varen enzo
NL 39 RABO 0314 8824 99
o.v.v. factuurnummer

Geen enkele reclame of claim geeft de opdrachtgever het recht nakoming van de betaalverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.
De opdrachtgever is gehouden een rente van 1% per maand te betalen over alle bedragen die niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan; deze verplichting gaat in zonder nadere ingebrekestelling.
Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan wel indien hij op enigerlei wijze zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij alsnog van rechtswege in gebreken en gehouden alle door Varen enzo te maken buiten gerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, exclusief de vertragingsrente met een minimum van € 50,00 te betalen.